Reklamačné podmienky

V prípade, ak Klient neobdrží Kupón v lehote do 48 hodín od pripísania finančných prostriedkov na účet Sprostredkovateľa, resp. ak sú na Kupóne uvedené podmienky iné ako boli v uvedené v Akcii, Klient môže podať reklamáciu. Klient je povinný túto reklamáciu podať písomne e-mailom na adresu Sprostredkovateľa: reklamacie@zlavosvet.sk , resp. info@zlavosvet.sk . Lehota na podanie reklamácie je 72 hodín od doručenia Kupoónu. V prípade, že Klient nepodá takúto reklamáciu v tejto lehote a písomnou formou, jeho právo na uplatnenie reklamácie zaniká.

Sprostredkovateľ je povinný odstrániť vady podľa do 2 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že túto vadu Sprostredkovateľ nesplní, má Klient právo odstúpiť od Kúpy.

    V prípade, že Klient nie je spokojný s vybavením a vyrozumením reklamácie od Predávajúceho alebo v prípade, keď sa obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto reklamáciu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie v rámci 30 dní odo dňa jej odoslania, Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "
    Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
    , Hurbanova 59 911 01 Trenčín " resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient má právo si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.